นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บททั่วไป

นโยบายนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับ บริษัท แซ่บอีซี่ จำกัด (ในที่นี้รวมเรียกว่า “เรา” ) เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวของบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้ ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับกลุ่มเราในทุกช่องทางข้อมูล หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการขอรับบริการจากทาง เราผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นใด เช่น การนัดหมายแพทย์ การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การรับสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมถึง การทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของ เรา หรือ จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (SURVEY) หรือการโต้ตอบทางจดหมายอเล็คทรอนิคส์ (E-MAIL) หรือการกรอกข้อมูลใดๆ ก็ตาม ระหว่าง เรากับท่าน รวมถึงการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น เราหรือบริษัทในเครือข่ายของ เรา ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของ เรา หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน หรือหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้สำหรับการดำเนินงานของ เราและ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดและเป็นไปเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและตาม บทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีดังต่อไปนี้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่

1.ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลผลงานต่างๆ ข้อมูลตามสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

2.ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ และข้อมูลอื่นที่เราสามารถติดต่อได้ เป็นต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อท่านหรือตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยในกรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์หรือสิ้นสุดสัญญากับ เรา หรือไม่มีการใช้บริการหรือการทำธุรกรรม เราแล้ว เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดหลังจากนั้น หรือจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามอายุความ หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

copyright @ 2023 zaapeasy